ENG

Байгууллагын Философи

Эрхэм зорилго

Дэвшилтэт техник, технологид суурилсан түрээсийн үйлчилгээний жишгийг бид тогтооно.

Алсын хараа

Харилцагчийн хэрэгцээнд тохирсон оновчтой, зогсолтгүй, мэргэшсэн цогц үйлчилгээг хөгжүүлнэ.

Үнэт зүйл

  • Херасаг үзэл
  • Харилцагчийг хүндлэх
  • Хамтын сэтгэлгээ
  • Хариуцлагатай гүйцэтгэл
  • Хөгжил тэмүүлэл

Нийгмийн хариуцлага

2011 оноос хойш МУ-д төвлөрүүлсэн татварын хэмжээгээр манай дүнг тооцвол дараахаас аль нэгийг хийхэд хангалттай хүрэлцэхүйц болоод байна:

5

УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ БАРИХ

55

ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛЬ БАРИХ

650

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС ХУДАЛДАН АВАХ

950

ТҮРЭН ТУСЛАМЖИЙН ТЭРЭГ ХУДАЛДАН АВАХ

4200

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН БҮТЭН ЖИЛИЙН ЦАЛИНГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

6500

АХМАД НАСТНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ЦАЛИНГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ